1. ثبت اطلاعات آماری در اتوماسیون بخشداری
video
2. ورود اطلاعات همراه با مقایسه آمار های روستایی
video
3. آموزش ثبت نامه جدید در اتوماسیون بخشداری
video
4. آموزش بایگانی نامه های دریافتی و ارسالی و کارپوشه
video
5. آموزش ثبت ادوات کشاورزی در اتوماسیون بخشداری
video
6. آموزش اضافه کردن نمودار های آماری
video
7. آموزش ثبت پروانه ساختمان در اتوماسیون بخشداری
video
8. آموزش ثبت پروژه های عمرانی در اتوماسیون بخشداری
video
9. آموزش ثبت اماکن عمومی در اتوماسیون بخشداری
video
10.آموزش ثبت اماکن خصوصی در اتوماسیون بخشداری
video
11. مدیریت و ثبت زمین های روستا در اتوماسیون بخشداری
video
12.ثبت مصوبات شورا در اتوماسیون بخشداری
video
13.ثبت خسارات وارده در اتوماسیون بخشداری
video
14. آموزش ثبت ماشین آلات کشاورزی در اتوماسیون بخشداری
video
1.نامه های دریافتی،ارسالی در اتوماسیون بخشداری ترز
video
2. آموزش ارسال نامه جدید در اتوماسیون بخشداری ترز
video
3. آموزش ارسال گزارش کار در اتوماسیون بخشداری ترز
video
4. آموزش ثبت آمار در اتوماسیون بخشداری ترز
video
5. آموزش گروه بندی کاربران در اتوماسیون بخشداری ترز
video
6. آموزش ثبت ادوات کشاورزی در اتوماسیون بخشداری ترز
video
7. آموزش ورود آمار و اطلاعات در اتوماسیون بخشداری ترز
video
8.ثبت نمودار های آماری اتوماسیون بخشداری ترز
video
9. آموزش ثبت ماشین آلات در اتوماسیون بخشداری ترز
video
10. آموزش ثبت خسارات وارده در اتوماسیون بخشداری ترز
video
11. ثبت پروانه کسب در اتوماسیون بخشداری ترز
video
12.ثبت پروانه ساختمان روستایی در اتوماسیون بخشداری ترز
video
13.ثبت پروژه های عمرانی روستا در اتوماسیون بخشداری ترز
video
14. ثبت مصوبات شورا در اتوماسیون بخشداری ترز
video
15. ثبت اماکن خصوصی روستا در اتوماسیون بخشداری ترز
video
17. ثبت زمین و چاه های روستا در اتوماسیون بخشداری ترز
video